ورود به سیستم نقل و انتقالات اضطراری

برای ورود به سیستم نام کاربری کد پرسنلی و رمز عبور کد ملی را وارد نمایید.
در صورتی که به هر دلیل نتوانستید به سیستم وارد شوید با کارگزینی محل خدمت خود تماس بگیرید
  نام کاربری
  رمز عبور
  
 
 

مراحل اجرا

  برنامه زمان بندی

ثبت نام متقاضیان در سامانه و ارائه پرینت ثبت نامی وتکمیل فرم امتیاز بندی وتحویل به منطقه خدمتی مبدا

از 31/5/92 تا 5/6/92

طرح موضوع مبنی بر انتقال یا عدم انتقال در کمیسیون نقل و انتقالات منطقه مبدا

            6/6/92    

تایید ثبت نام  و امتیازافراد مورد موافقت ، توسط همکاران امور اداری منطقه در سامانه نقل و انتقالات اضطراری

7/6/92

بررسی تقاضاهای ورودی در مناطق مقصد براساس اولویت انتخابی متقاضیان با توجه به امتیاز ثبت شده در رشته مربوطه

بررسی اولویت ها توسط ادارات مقصد

اولویت اول

9/6/92

اولویت دوم

10/6/92

اولویت سوم

12/6/92

تایید نهایی

14/6/92

تایید نهایی افراد منتقل شده در سامانه hrm در منطقه ی مبدا

16/6/92 تا 18/6/92

ارسال فایل اسامی منتقلین به کارشناسی نقل و انتقالات استان از طریق  bbs (درقالب فایل اکسل) طی نمون برگ سال قبل

25/6/92

ارسال فهرست اسامی و فایل منتقلین( درقالب اکسل) پس از مهر و امضای اداره توسط رابط نقل و انتقالات به کارشناسی نقل و انتقالات استان

28/6/92